Math2.org Math Tables: Transforms

(Math)
Laplace Transforms
f(x) = e-xt g(t) dt (Laplace Transform)
f(x) = e-xt g(t) d(t) (Laplace-Stieltjes Transform)
f2(x) = L{L{g(t)}} = g(t)/(x+t) dt (Stieltjes Transform)

Fourier Transforms
f(x) = 1/(2) g(t) ei tx dt (Fourier Transform)
f(x) = (2/) g(x) cos(xt) dt (Cosine Transform)
f(x) = (2/) g(x) sin(xt) dt (Sine Transform)

Power Series Transform

f(x) = (k=0..) g(k) xk